Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016. gadam
 
Dokumentācija

Programmas aktualizētās sadaļas 
(apstiprināts RPR Attīstības padomē 2012.gad janvārī):

RPR AP lēmums 
Lēmuma pielikumi   

Programmas gala versija:

PROGRAMMAS ĪSĀ VERSIJA
PROGRAMMAS GALA VERSIJA - viss teksts
1. pielikums - Ekonomiskā pamatojuma tabulas
2. pielikums - Sociālo pakalpojumu piedāvājums un pieprasījums personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma
3. pielikums - SD apmācību vajadzības
4. pielikums - Sociālo pakalpojumu sniedzēju apmācību vajadzības
5. pielikums - Visu pakalpojumu apkopojums
6. pielikums - Fokusgrupu rezultāti - no ieslodzījuma atbrīvotas personas
7. pielikums - Pakalpojumu apraksti
8. pielikums - Rezultāti pa pašvaldībām (AKTUALIZĒTS) 
9. pielikums - Finansējums pa pašvaldībām
10. pielikums - Paskaidrojums aprēķiniem
10.1. pielikums - Kopienas centrs
10.2. pielikums - Nometnes
10.3. pielikums - Auklītes
10.4. pielikums - Atkarību profilakses centrs
10.5. pielikums - Mobilā brigāde
10.6. pielikums - Higiēnas centrs
10.7. pielikums - Atbalsta grupas
10.8. pielikums - Patversme
10.9. pielikums - Dienas centrs un Aprūpes centrs
10.10. pielikums - Aprūpe mājās
10.11. pielikums - Īslaicīgās uzturēšanās mītne
10.12. pielikums - Dienas nodarbinātības centri, Specializētās darbnīcas
10.13. pielikums - Specializētais transports
10.14. pielikums - Pusceļa māja
10.15. pielikums - Komūna
10.16. pielikums - Grupu dzīvoklis
10.17. pielikums - Krīzes centrs
10.18. pielikums - Drošības poga
10.19. pielikums - Krīzes, uzticības telefons
10.20. pielikums - Rehabilitācijas centrs
10.21. pielikums - Pavadonis - asistents
 
 

Esošo sociālo pakalpojumu izpēte un sociālo pakalpojumu saņēmēju vajadzību izpēte:

Pētījuma pilns teksts

 

14.05.2010. Konferences "Sociālo pakalpojumu attīstība Rīgas plānošanas reģionā" prezentācijas:

Konfrences darba kārtība
ES struktūrfondi sociālās iekļaušanas jomā
Elita Milča, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktore;
RPR sociālo pakalpojumu attīstības programmas  izstrāde 2010 – 2016 gadam 
Agnese Bīdermane, Projekta vadītāja;
Sociālo pakalpojumu programmas modeļi un jaunie sociālie pakalpojumi
Mārtiņš Moors, Programmas izstrādes vadības grupas vadītājs
Sociālo pakalpojumu attīstības sociālekonomiskie aspekti Rīgas reģionā 
Inga Vilka, Ekonomikas eksperte, Publiskās pārvaldes konsultācijas;
Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas ieviešanas uzraudzība
Jānis Miezeris, Rīgas plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs;
Alternatīvo sociālo pakalpojumu saistība ar valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem 
Laima Grobiņa - Programmas izstrādes darba grupas veselības aprūpes speciālists;
Development of Social Services for Alternative Care & Rehabilitation Services 
Dr. Mark E. Rodgers, ASV Dominikānas Universitātes dekāns.

 

Sabiedrisko apspriešanu materiāli:

Prezentācija ar visu novadu / pilsētu sociālo pakalpojumu plānošanas modeļiem

Sabiedriskās apspriešanas anketa

 

 

 
 
© Rīgas plānošanas reģions, 2010
Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi