Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016. gadam
 
Aktualitātes

Programmas izstrādes pamatojums
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību iedzīvotājiem. Katra pašvaldība attīsta sociālos pakalpojumus un nodrošina sociālo palīdzību atbilstoši pašvaldības stratēģiskajiem dokumentiem, attīstības plāniem un finanšu resursiem, taču katras pašvaldības ietvaros attīstīt visus nepieciešamos sociālos pakalpojumus nav ekonomiski pamatoti. Sociālo pakalpojumu plānošana jāveic Reģionālā līmenī, tādējādi veicinot daudzveidīgu sociālo pakalpojumu klāstu, alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstību un to pieejamību iedzīvotājiem, kā arī veicinot pašvaldību sadarbību sociālo problēmu risināšanā, iespējami vienlīdzīgi nodrošinot iedzīvotāju tiesības saņemt dažādus sociālos pakalpojumus. 

Programma tika izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā apakšaktivitātes "1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" 1. kārtas ietvaros. Sīkāku informāciju par programmas izstrādi skatīt sadaļā Programmas izstrāde

Programmas mērķis
Nodrošināt alternatīvo sociālo pakalpojumu plānotu un efektīvu attīstību reģionā ar mērķi pilnveidot personu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļu, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, lai palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Programmā paredzētie pakalpojumi, individuālie pakalpojumu modeļi, rezultatīvie rādītāji

Izanalizējot reģiona pašvaldību iedzīvotāju vajadzības, tika noteikti pakalpojumi, kurus ir nepieciešams attīstīt, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības šajā jomā. Kopumā programmā definēti 22 pakalpojumi, veikts to detalizēts apraksts un klasifikācija atbilstoši likumā noteiktajiem sociālo pakalpojumu veidiem.

Programmā izanalizēta esošā situācija Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, kā arī izstrādāti katrai pašvaldībai individuāli pakalpojumu attīstības modeļi, kuros norādīti alternatīvie sociālie pakalpojumi, kurus pašvaldība izvirza par prioritāriem un kuru izveidi vai pilnveidošanu tā ir gatava atbalstīt. Ņemot vērā modeļos iekļauto informāciju, pašvaldībām ir vieglāk izvērtēt sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām tādu pakalpojumu izveidē, kuru attīstīšana vienā pašvaldībā no finansiālo vai citu apsvērumu viedokļa nebūtu racionāla.

Programmas izstrādē tika veidota visciešākā sadarbība ar visām reģiona pašvaldībām, kā rezultātā tika izstrādāta programmas ieviešanas rezultatīvo rādītāju (prognozējamais klientu skaits katrā pakalpojumā) prognozes turpmākajiem gadiem, kas kalpos par pakalpojumu lietderības izvērtēšanas pamatu konkrētā pašvaldībā.

Ņemot vērā visus augstākminētos aspektus, programma ir reāls, reģiona pašvaldību vietējo situāciju ietverošs instruments, kam jākalpo kā pamatam alternatīvu sociālo pakalpojumu plānošanā. Lai nodrošinātu programmas aktualizēšanu un atbilstību esošajai mainīgajai situācijai, ir paredzēta programmas aktualizēšanas un koriģēšanas kārtība, kurā nepieciešamā informācija tiek ievākta no pašām pašvaldībām, tādā veidā nodrošinot programmas atbilstību vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

 

Programma ir pirmais vidēja termiņa plānošanas dokuments Rīgas plānošanas reģiona ietvaros alternatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, kas kalpo kā reāls sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas instruments Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām. Ar programmas pilnu tekstu, tās pielikumiem kā arī īso versiju var iepazīties sadaļā dokumentācija.

Lai saņemtu Programmas īso versiju drukātā formā, lūdzam griezties personīgi
Rīgas plānošanas reģiona administrācijā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīgā, LV-1050.

 

Aktualitātes
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu turpinās sociālo pakalpojumu attīstīšana reģionos
27.06.2012
Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde (turpmāk – Sadarbības iestāde) informē, ka 2012.gada 2.ceturksnī Eiropas Sociālā fonda atbalsts piešķirts vēl četru projektu īstenošanai, kas veicinās sociālo pakalpojumu attīstīšanu reģionos.
Noslēdzies projektu iesniegumu par sociālo pakalpojumu īstenošanu vērtēšanas I posms
13.10.2011
2011.gada 11.oktobrī ir noslēdzies projektu iesniegumu vērtēšanas pirmais posms 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā uzsaukumā. NVA publicējusi provizoriskos rezultātus.
Noslēgusies otrā atklātā projektu iesniegumu atlase sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos
20.07.2011
Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) ir saņemti 198 projektu iesniegumi Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) atbalstītās aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā. Projektos plānots attīstīt un ieviest sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas pietuvināti ģimenes videi.

visi projekta jaunumi

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu turpinās sociālo pakalpojumu attīstīšana reģionos
27.06.2012
Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde (turpmāk – Sadarbības iestāde) informē, ka 2012.gada 2.ceturksnī Eiropas Sociālā fonda atbalsts piešķirts vēl četru projektu īstenošanai, kas veicinās sociālo pakalpojumu attīstīšanu reģionos.
Noslēdzies projektu iesniegumu par sociālo pakalpojumu īstenošanu vērtēšanas I posms
13.10.2011
2011.gada 11.oktobrī ir noslēdzies projektu iesniegumu vērtēšanas pirmais posms 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā uzsaukumā. NVA publicējusi provizoriskos rezultātus.
Noslēgusies otrā atklātā projektu iesniegumu atlase sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos
20.07.2011
Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) ir saņemti 198 projektu iesniegumi Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) atbalstītās aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā. Projektos plānots attīstīt un ieviest sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas pietuvināti ģimenes videi.
NVA izsludina atklātu projektu konkursu sociālo pakalpojumu īstenošanai
02.06.2011
Lai Latvijā attīstītu cilvēka dzīvesvietai pietuvinātus sociālos pakalpojumus, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina pašvaldības, pašvaldību institūcijas, valsts pārvaldes iestādes, sabiedriskās organizācijas un uzņēmumus no šī gada 1.jūnija līdz 11.jūlija plkst. 14.00 iesniegt projektus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu saņemšanai. Apstiprināto projektu īstenotājiem nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs ESF atbalsts.
RPR organizē seminārus „Sociālo pakalpojumu attīstība RPR – sagatavošanās 2.projektu uzsaukumam”
01.04.2011
Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Labklājības ministriju organizē informatīvos seminārus reģiona pašvaldībām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem par projekta pieteikumu sagatavošanu un ESF finansējuma saņemšanas nosacījumiem apakšaktivitātes 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas ietvaros.
Parakstīti līgumi par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšanai Rīgas plānošanas reģionā
29.03.2011
Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde ir noslēgusi līgumus ar 18 projektu īstenotājiem, kas ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) atbalstu attīstīs sociālos pakalpojumus Rīgas plānošanas reģionā.
NVA publicē provizorisko apakšaktivitātes 1.4.1.2.4. provizorisko laika grafiku
02.03.2011
Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departaments savā mājas lapā publicējis provizorisko laika grafiku 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.uzsaukuma projektu iesniegumu atlasei un vērtēšanai. Laika grafiks ir saskaņots arī ar Atbildīgo iestādi (LM).
Tuvojas ESF finansējuma 2. uzsaukums
16.02.2010
Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtajai informācijai, ESF finansējuma 2. uzsaukums plānots 2011. gada aprīlī.
Skaidri ESF aktivitātes Sociālo pakalpojumu attīstība reģionos 2. kārtas 1. uzsaukuma rezultāti
21.12.2010
Ir noslēdzies 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas 1. uzsaukuma projektu konkurss. Noskaidroti projekti, kuri saņēmuši ESF finansējumu alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšanai Rīgas plānošanas reģionā.
Izsludināts aktivitātes 2. kārtas pirmais projektu konkurss
05.09.2010
2010.gada 3.augustā Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā.
Izstrādāta Programmas gala versija
30.06.2010
Programmas izstrādes darba un vadības grupa izstrādājusi Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. - 2016. gadam. Atšķirībā no iepriekšējās - 3. versijas, Programmā ir iestrādāta ekonomiskā pamatojuma sadaļa, pakalpojumu izveides finanšu aprēķinu sadaļa, kā arī ņemti vērā ieteikumi un priekšlikumi no ekspertiem, kas izvērtēja izstrādāto programmu.
Izstrādāta Programmas 3. redakcija
25.05.2010
Programmas izstrādes Vadības un Darba grupas ir izstrādājušas Programmas 3. redakciju. Programmas izstrādē izvērtēti un ņemti vērā speciālistu un mērķa grupu pārstāvju ieteikumi un priekšlikumi. Lūdzam iepazīties ar programmas 3. redakciju un sniegt savus komentārus par nepieciešamajām izmaiņām.
Veiksmīgi notikusi konference "Sociālo pakalpojumu attīstība Rīgas plānošanas reģionā"
14.05.2010
14.05.2010. Jūrmalā, viesnīcā "Lielupe" veiksmīgi aizvadīta konference "Sociālo pakalpojumu attīstība Rīgas plānošanas reģionā". Konferences mērķis bija iepazīstināt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību deputātus un sociālā darba speciālistus ar Sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Rīgas plānošanas reģionā 2010. - 2016. gadam 2.redakciju, programmas izstrādes un ieviešanas ietvaru, kā arī darba grupās radīt priekšlikumus Programmas tālākajā izstrādei.
Izstrādāti Sociālo pakalpojumu attīstības modeļi pašvaldībās
05.05.2010
Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. - 2016. gadam izstrādes ietvaros izstrādāti sociālo pakalpojumu attīstības modeļi katrai no 30 reģiona pašvaldībām. Modeļu izstrādē par pamatu ņemti iepriekšējās izpētes, speciālistu darba sanāksmju - fokusgrupu, kā arī sabiedrisko apspriešanu rezultāti.
Novados norisināsies Programmas Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
22.03.2010
No 22.03.2010. līdz 09.04.2010. Rīgas plānošanas reģionā notiks septiņas Sociālo pakalpojumu attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās tiks prezentēti un apspriešanai izlikti dažādi sociālo pakalpojumu plānošanas modeļi Rīgas plānošanas reģionā.
Speciālistu darba sanāksmes - fokusgrupas
01.03.2010
Lai izvērtētu dažādu sociālās izstumtības riskam pakļauto mērķa grupu problēmas un vajadzības, kā arī izvirzītu to iespējamos risinājumus, š.g. februāra mēnesī projekta ietvaros norisinājās Sociālo pakalpojumu speciālistu darba sanāksmes -fokusgrupas Rīgas plānošanas reģiona novados un pilsētās.
Izveidota projekta uzraudzības komiteja
14.01.2010
Projekta uzraudzības komiteja ir reģiona politiķu pārstāvēta komiteja, kuras uzdevums ir pārraudzīt projekta ieviešanu un Programmas izstrādi, lai tā atbilstu reģiona novadu un pilsētu iedzīvotāju vajadzībām.
 
 
© Rīgas plānošanas reģions, 2010
Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi