Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Vairākas īstenošanas vietas Vasaras mācību seminārs 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 6 146.54 4 609.91 16.10.2006 15.02.2007 Biedrība "Velku biedrība"
Vairākas īstenošanas vietas Latvijas pašvaldību kapacitātes stiprināšana iepirkumu procedūru piemērošanā Eiropas Sociālā fonda ietvaros 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 25 000.00 18 750.00 01.07.2006 30.11.2006 Latvijas Pašvaldību savienība
Vairākas īstenošanas vietas NVO un pašvaldības institūciju kapacitātes nostiprināšana darbā ar sociāli mazaizsargātiem bērniem un jauniešiem. 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 8 459.04 6 344.28 01.11.2006 28.02.2007 "Izglītošanās centrs ģimenei un skolai"
Latvija Palīdzot sev palīdzi citiem! 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 14 956.32 11 217.24 23.10.2006 28.02.2007 Latvijas Tirgotāju asociācija
Vairākas īstenošanas vietas Invalīdi sabiedrībai 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 23 741.54 17 806.16 01.07.2006 30.11.2006 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
Ogres rajons OMVUA darbinieku un biedru kapacitātes celšana ESF projektu sagatavošanai un īstenošanai 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 9 093.63 6 820.22 01.03.2006 30.07.2006 Ogres mazo un vidējo uzņēmēju apvienība
Latvija Pašvaldību darbinieku kapacitātes celšana Eiropas Sociālā fonda projektu izstrādē un ieviešanā 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 23 338.17 17 503.63 01.10.2006 28.02.2007 "Latvijas Pašvaldību mācību centrs"
Vairākas īstenošanas vietas Projektu Ideju Fabrika 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 17 172.28 12 879.21 01.07.2006 30.11.2006 "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Rīga Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana, lai sekmētu Eiropas Sociālā fonda projektu realizēšanu. 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 5 490.00 4 117.50 01.09.2006 31.01.2007 Sociālās ekonomikas fonds
Vairākas īstenošanas vietas Zināšanas šodienas attīstībai,pieredze nākotnes atbalstam: LaIPAs biedru modulārā apmācība efektīvākai ESF finansējuma piesaistei Latvijas reģionos. 5.3.1. Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai 21 579.13 16 184.35 01.07.2006 30.11.2006 Latvijas Iedzīvotāju padomdevēju apvienība
Rīgas reģions Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru izveide un darbība 5.4.1. Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF) 195 000.00 146 250.00 01.03.2006 31.12.2006 Nodibinājums "Rīgas reģiona attīstības aģentūra"
Saldus, Saldus rajons Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra izveide un darbība 5.4.1. Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF) 39 000.00 29 250.00 01.03.2006 31.12.2006 Kurzemes reģiona attīstības aģentūra
Rīga Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra izveide un darbība 5.4.1. Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF) 39 000.00 29 250.00 01.03.2006 31.12.2006 Nodibinājums "Rīgas reģiona attīstības aģentūra"
Vairākas īstenošanas vietas Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana 5.4.2. Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF) - publicitāte 186 000.00 139 500.00 01.08.2007 31.12.2007 LR Finanšu ministrija
Latvija Iestādes darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā ar kvalitātes un riska vadības sistēmas palīdzību (Nacionālās programmas projekts) 5.5.1. Iestādes darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā ar kvalitātes un riska vadības sistēmas palīdzību 100 000.00 75 000.00 01.01.2007 31.08.2008 LR Zemkopības Ministrija
Latvija Lauku atbalsta dienesta esošo administrēšanas procedūru izvērtēšanas procedūru izvērtēšana, kā arī rekomendāciju, paraugprocedūru un paraugvadlīniju izstrāde 2007.-2013.gadu periodam Lauku attīstības pasākumiem (Nacionālās programmas projekts) 5.5.2. Lauku atbalsta dienesta esošo administrēšanas procedūru izvērtēšana, kā arī rekomendāciju, paraugprocedūru un paraugvadlīniju izstrāde 2007.-2013.gadu periodam Lauku attīstības pasākumiem 35 000.00 26 250.00 30.10.2006 31.08.2008 Lauku atbalsta dienests
Latvija ELFLA, ELGF, EZF ieviešanas vadības un kontroles sistēmu neatkarīgs novērtējums 5.5.3. ELFLA, ELGF, EZF ieviešanas vadības un kontroles sistēmu neatkarīgs novērtējums 50 770.00 38 077.50 30.10.2006 31.08.2008 LR Zemkopības Ministrija
Latvija Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, finanšu kontrolēm un auditam, arī programmu vadībā un uzraudzībā (Nacionālās programmas projekts) 5.5.4. Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, finanšu kontrolēm un auditam, arī programmu vadībā un uzraudzībā 148 667.00 111 500.25 30.10.2006 31.08.2008 Lauku atbalsta dienests
Latvija Citas ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas (Nacionālā programma) 5.6.1. 2007.-2013.programmēšanas periodam nepieciešamā informācijas sistēmas moduļa izstrāde lauku attīstības plāna pasākumu administrēšanai 245 032.00 111 248.95 06.10.2007 31.12.2007 Lauku atbalsta dienests
Latvija 2007.-2013. programmēšanas periodam nepieciešamā informācijas sistēmas moduļa izstrāde lauku attīstības plāna pasākumu administrēšanai 5.6.1. 2007.-2013.programmēšanas periodam nepieciešamā informācijas sistēmas moduļa izstrāde lauku attīstības plāna pasākumu administrēšanai 148 332.41 111 249.31 06.10.2006 31.03.2007 Lauku atbalsta dienests