Šodien ir sestdiena,  16. decembris - Alvīne
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 •  

  MAIJS, 2015 

  6.maijā Rīgas pilsētas Rātsnamā notika Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projektu sabiedriskās apspriedes pasākums, kas tika organizēts RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu atkārtotas publiskās apspriešanas procesa ietvaros no 30.aprīļa līdz 17.maijam.  Atkārtotai publiskajai apspriešanai tika nodoti RPR dokumentu projekti, kas pilnveidoti atbilstoši pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtajām rakstiskajām rekomendācijām un komentāriem, kā arī papildināti grafiskie materiāli RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās perspektīvas daļā.

  Prezentācijas un materiāli:

                  

   

  APRĪLIS, 2015 

  20.aprīlī Rīgas pilsētas Rātsnamā notika Rīgas plānošanas reģiona (RPR) teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes Vadības grupas otrā sanāksme, kurā tika aicināta izteikt viedokli par RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projektiem. Vadības grupas sanāksmes dalībnieki sniedza dokumentu projektu vērtējumu, kā arī norādīja uz atsevišķām tehniskām detaļām, kuras būtu nepieciešams precizēt. Vadības grupa atbalstīja dokumentu projektu nodošanu RPR Attīstības padomes lēmumam par atkārtotas to publiskās apspriešanas organizēšanu.

  Prezentācijas un materiāli:

  RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam (Šķiņķis P., RPR)
  RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam (Cimdiņš R., RPR)

            

   

  MARTS, 2015

  2.martā Rīgas plānošanas reģiona (RPR) administrācijās biroja telpās tikās RPR speciālisti un pētījuma „Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” izstrādes eksperti. Sanāksmes mērķis bija apaļā galda diskusijas ietvaros noteikt RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam rīcības virzienus viedas specializācijas jomā, kā arī  aplūkot šo rīcību lokalizācijas iespējas RPR teritorijā. Tāpat sanāksmes dalībnieki tika aicināti komentēt Attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plānu, īpaši vēršot uzmanību uz tajā iekļautajām Rīcības programmām, kas tieši saistītas ar plānošanas reģiona administrācijas aktuālajām un perspektīvajām aktivitātēm.

     

   

  OKTOBRIS, 2014

  Oktobrī notikuši sabiedrības līdzdalības pasākumi visos reģiona nozīmes centros – Siguldā (7.oktobris), Tukumā (9.oktobris), Ogrē (14.oktobris) un Limbažos (15.oktobris), kuros piedalījās pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kaimiņu plānošanas reģioniem, kā arī iedzīvotāji un viedokļa līderi. Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projektu publiskā apspriešana turpināsies līdz 31.oktobrim.
  Pasākumu diskusijās iezīmējās galvenie Rīgas reģiona attīstības problēmjautājumi un izaicinājumi – dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” projekts, transporta savienojumu attīstība Rīgas metrapoles areālā, Pierīgas pašvaldību sadarbība ar Rīgas pilsētu, ainavu telpu plānošana un Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistes iespējas nākošajā plānošanas periodā. Pasākuma darba grupās dalībnieki izstrādāja priekšlikumus reģionālo projektu idejām, kas būtu īstenojamas, sadarbojoties Rīgas plānošanas reģiona administrācijai, pašvaldībām, vietējiem uzņēmumiem un citām organizācijām.

  Prezentācijas un materiāli:
   RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam (Cimdiņš, R., Šķiņķis, P., RPR)
   Vieda specializācija – iespējas un izaicinājumi (Gūtmane H., Zāģere S., SIA „ALPS”)
   RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu kopsavilkums


  Oktobra sākumā pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā bija ieradušies trīs eksperti no Oplannes reģionālās pašvaldības Norvēģijā. 2.oktobrī tika organizēta diskusija, kurā ar Norvēģijas kolēģiem tikās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji un plānošanas reģionu speciālisti, tai skaitā arī ar Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas speciālisti. Tikšanās laikā katrs no pārstāvētajiem plānošanas reģioniem iepazīstināja ar pašreizējo situāciju reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes procesā, kā arī prezentēja attīstības plānošanas dokumentu projektu ietvaru un saturu. Oplannes reģionālās pašvaldības pārstāvji dalījās pieredzē par Norvēģijā īstenotajiem pasākumiem reģionālās attīstības plānošanā, sniedzot ieteikumus Latvijas plānošanas reģionu teritoriju attīstības plānošanas dokumentu satura pilnveidošanai. 

  Pasākuma prezentācijas pieejamas šeit

   

  SEPTEMBRIS, 2014

  18.septembrī Rīgas pilsētas Rātsnamā Rīgas plānošanas reģions (RPR) sadarbībā ar brīvdomīgās izglītības projekta „Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” (SPP) arhitektiem organizēja darbnīcu reģiona skolu jauniešiem, lai kopā modelētu draudzīgas, dabiskas un darbīgas dzīves telpu savā nākotnes pilsētā – 2030.gadā.
   
  Uzsākot darbu pie nākotnes reģiona pilsētu modeļu izstrādes, svarīgi ir noskaidrot, kāda ir esošā situācija – kur mēs esam šodien? RPR Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš jauniešus iepazīstināja ar to, kas tad īsti ir Rīgas plānošanas reģions, kāda ir tā teritorija, cik pašvaldību tajā iekļaujas un kādas ir Rīgas reģiona demogrāfiskās un ekonomiskās īpatnības. Savukārt SPP pārstāve arhitekte Nora Saulespurēna sniedza atraktīvu ilgtspējīgas attīstības jēdziena skaidrojumu, „pārtulkojot” jauniešiem saprotamā veidā ilgtspējas trīs dimensijas – sociālo, ekonomisko un vides, kā arī ieskicēja to sasaisti ar RPR plānošanas dokumentos iekļautajiem stratēģiskajiem mērķiem. Priekšlasījumus noslēdza Kristas Pētersones stāsts par stratēģisko plānošanu un jauniešu iespējām piedalīties šajā procesā.  

  Pēc ievada prezentācijām, izmantojot SPP izstrādāto darba metodiku, skolēni aktīvi iesaistījās savu sapņu jeb ideālo pilsētu „būvniecībā.” Darba grupās skolēni apzināja šobrīd aktuālās nepilnības sev tuvajā pilsētvidē, kuras nākotnē būtu risināmas gan pašiem jauniešiem savstarpēji sadarbojoties, gan kopā ar pašvaldības speciālistiem, vietējām organizācijām, uzņēmējiem. Darba grupu rezultāti tiks izmantoti, gan izstrādājot elektronisku aptaujas anketu, kas tiks izsūtīta Rīgas reģiona jauniešiem, gan papildinot RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.  

   Prezentācijas un materiāli:
   Kas ir Rīgas plānošanas reģions šodien? (R.Cimdiņš, RPR)
   Kā darbojas plānošana? (K.Pētersone, SPP)
        Kas ir ilgtspējīga attīstība? (N.Saulespurēna, SPP)

   

           


  12.septembrī Rīgas pilsētas Rātsnamā notika Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības padomes sēde, kuras ietvaros politiķi lēma par plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projektu nodošanu publiskajai apspriešanai.

  RPR pašvaldību politiķi pēc iepazīšanās ar prezentācijām par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projektu izstrādi un saturu iesaistījās aktīvā diskusijā par šo dokumentu pienesumu reģiona teritorijas attīstībai. Politiķi reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentus vērtē kā konsultatīva un rekomendējoša rakstura, kas sniedz reģiona teritorijas attīstības ilgtermiņa redzējumu, vadlīnijas pašvaldību dokumentu izstrādei un īstenošanai, kā arī pārrobežu sadarbības virzieniem ar kaimiņu pašvaldībām. Lai gan diskusijā izskanēja arī kritika par esošo situāciju, kad plānošanas reģionu rīcībā nav pietiekamu instrumentu, kas ļautu pilnvērtīgi un kvalitatīvi realizēt plānošanas dokumentos noteikto, tomēr politiķi pauda atbalstu reģiona dokumentos ietvertajām nostādnēm.

   Prezentācijas un materiāli:
   RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam (Cimdiņš, R., Šķiņķis, P., RPR)
   RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu kopsavilkums

      

    

  JŪLIJS, 2014

  18.jūlijā Rīgas pilsētas Rātsnamā notika Rīgas plānošanas reģiona (RPR) teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes Vadības grupas sanāksme.RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes Vadības grupas sastāvs apstiprināts 2012.gada 21.decembrī ar RPR attīstības padomes lēmumu. Vadības grupas galvenā funkcija ir piedalīties RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu koordinācijā un uzraudzībā, kā arī sniegt metodiskus un saturiskus ieteikumus kvalitatīvai dokumentu pilnveidošanai. Vadības grupas vadītājs ir RPR attīstības padomes priekšsēdētājs, bet starpinstitūciju sadarbības jautājumu risināšanai vadības grupā lūgti piedalīties pārstāvji no reģiona pašvaldībām, ministrijām, nevalstiskajām organizācijām un augstākajām mācību iestādēm.

  Vadības grupas sanāksmes dalībnieki kopumā pozitīvi novērtēja sagatavotos RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projektus, kā arī sniedza konstruktīvas un vērā ņemamas rekomendācijas, kas tiks ņemtas vērā, veicot korekcijas un papildinājumus plānošanas dokumentos pirms to nodošanas publiskajai apspriešanai. Īpašu uzmanību Vadības grupa veltīja redakcionālām rekomendācijām, kas saistītas ar dokumentu satura uztveramību un dažādu nozaru terminu konsekventu un skaidru lietojumu. Šo ieteikumu galvenais mērķis – novērst potenciālo barjeru rašanos, kas ietekmētu kvalitatīvu un pilnvērtīgu sabiedrības iesaisti dokumentu publiskās apspriešanas norisē.     

   Prezentācijas un materiāli:
   RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes gaita (Cimdiņš, R., RPR)
   RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam (Šķiņķis, P., RPR)
   Attīstības programma 2014.-2020.gadam (Cimdiņš, R., RPR)

        

   

  JŪNIJS, 2014 

  11.jūnijā Rīgas plānošanas reģions (RPR) viesnīcā „Old Riga Palace” organizēja semināru, aicinot uz diskusiju gan nozares ekspertus, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus. Diskusijas mērķis bija apspriest RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 un Attīstības programmas 2014-2020 dokumentu darba redakcijas, uzklausot ekspertu viedokļus un rekomendācijas dokumentu papildinājumiem. Ekspertu apaļā galda diskusiju vadīja RPR Administrācijas vadītājs Jānis Miezeris.
  Semināra pirmā daļa bija veltīta sarunai par RPR teritorijas ilgtermiņa attīstības virzieniem un prioritātēm, kas iestrādātas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 (IAS 2014-2030) dokumenta projektā. Eksperti pozitīvi novērtēja dokumentā izvirzītos stratēģiskos ilgtermiņa mērķus un prioritātes, atzīstot, ka tās ir universālas, orientētas uz 21.gadsimta cilvēka pamatvajadzību apmierināšanu. Tajā pašā laikā tika izvirzīti vairāki problēmjautājumi, kas IAS 2014-2030 dokumenta darba redakcijā nav pietiekami izvērsti un akcentēti. Piemēram, eksperti norādīja, ka dokumentā izteikta attīstības centralizācija, Rīgas dimensija, kamēr pārējā reģiona teritorija atstāta novārtā. Būtu nepieciešams dokumentu papildināt ar redzējumu par reģiona iekšējās teritorijas attīstības organizāciju jeb tīklu – īpaši tas būtu attiecināms uz izglītības, veselības un mobilitātes jomām. Kā arī reģiona IAS 2014-2030 būtu jāiekļauj vadlīnijas pašvaldību sadarbības veicināšanai un stiprināšanai, mazinot to savstarpējo konkurenci.

  Semināra otrajā daļā eksperti tika aicināti komentēt RPR Attīstības programmā 2014-2020 (AP 2014-2020) paredzētos rīcības virzienus un vidēja termiņa mērķus. Diskusijas viens no galvenajiem jautājumiem bija par plānošanas reģiona iespējām un pieejamajiem instrumentiem izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanai. Tāpat uzmanība tika pievērsta AP 2014-2020 vidēja termiņa mērķu rādītāju definēšanas pieejai un dokumenta ieviešanas uzraudzības procesam. 

  Prezentācijas un materiāli:
   RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 (Šķiņķis P., RPR, LU)
   RPR Attīstības programma 2014-2020 (Cimdiņš R., RPR)

       

   

  APRĪLIS, 2014

  29.aprīlī Rīgas plānošanas reģions organizēja semināru ar mērķi iepazīstināt semināra dalībniekus ar plānošanas reģiona attīstības dokumentu izstrādes gaitu un diskutēt par plānošanas reģiona iespējām iesaistīties uzņēmējdarbības attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā.

  Atklājot semināru Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, atzinīgi novērtēja plānošanas reģiona īstenotās iniciatīvas uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un investīciju piesaistes veicināšanas jomā – piemēram, reģiona pašvaldību investīciju teritoriju elektroniskās platformas pilotprojekta izveidi. Atzīstot, ka uzņēmējdarbības konkurētspēja ir būtisks faktors reģiona izaugsmē, D.Straubergs aicināja turpināt iesākto darbu gan dialogā ar reģiona pašvaldībām, gan valsts institūcijām un sociālajiem partneriem.

  Semināra pirmā daļas ziņojumi bija veltīti Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentu - Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 un Attīstības programmas 2014-2020 – izstrādei, īpaši akcentējot dokumentu projektos iekļautos ilgtermiņa mērķus, prioritātes un vidējā termiņa mērķus, kuru īstenošana sniegtu ieguldījumu reģiona uzņēmējdarbības vides aktivizēšanā un augstas pievienotās vērtības investīciju piesaistē. Konkrētus pasākumus noteikto mērķu sasniegšanai paredzēts iekļaut reģiona attīstības programmas pielikumā – rīcības programmā „Uzņēmējdarbība un investīcijas.” Semināra otrā daļā piedalīties tika aicināti potenciālie Rīgas plānošanas reģiona sadarbības partneri – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Darba devēju konfederācija. Lai plānošanas reģiona iecerētās rīcības uzņēmējdarbības atbalstam un investīciju piesaistei būtu papildinošas un koordinētas, svarīgi ir jau šobrīd identificēt iespējamos sadarbības partnerus un virzienus gan datu un informācijas apmaiņas jomā, gan kopēju pasākumu īstenošanā.

  Prezentācijas un materiāli:
   Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas stratēģiskais ietvars (Šķiņķis P., Cimdiņš R., RPR)
   Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014-2020 pielikums: rīcības programma „Uzņēmējdarbība un investīcijas” (Cimža L., RPR)
   Rīgas plānošanas reģiona un Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras sadarbības virzieni investīciju piesaistei (Valtere A., LIAA)
   Sociālā dialoga loma uzņēmējdarbības vides attīstībai Latvijā un Rīgas plānošanas reģionā (Cīrule I., LDDK)
   Projekta dokuments: RPR Attīstības programmas 2014-2020 rīcības programma „Uzņēmējdarbība un investīcijas”

               

   

  3.aprīlī Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Vides un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) organizēja semināru, kura mērķis bija iepazīties ar citu plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes pieejām un metodēm.

  Saskaņā ar LR likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 18. un 19.pantu plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādā, ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un tajos noteiktos attīstības mērķus. Papildus Rīgas plānošanas reģiona kaimiņu reģioniem seminārā piedalīties un dalīties pieredzē tika aicināts Latgales plānošanas reģions, kuram vienīgajam jau 2010.gadā tika izstrādāts ilgtermiņa attīstības stratēģija „Latgale 2030.”

  Semināru atklāja VARAM Reģionālās politikas departamenta vadītāja Raivja Bremšmita uzruna, kurā tika akcentētas jomas, kurām būtu jāpievērš īpaša uzmanība, izstrādājot plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus - proti, pakalpojumu pieejamības tīkla („groza”) ieviešana, uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšana un mobilitātes risinājumi, tai skaitā, sabiedriskā transporta plānošana. Jau  izvērstā veidā šie jautājumi tika aplūkoti VARAM Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas un Telpiskās plānošanas politikas nodaļas speciālistu prezentācijās. Semināra otrā daļa bija veltīta prezentācijām un diskusijām par plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un iespējamajiem sadarbības virzieniem gan to sagatavošanas, gan ieviešanas un uzraudzības procesu organizācijā. 

  Prezentācijas un materiāli:
   Plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas loma un tās tematiskais ietvars (Rasiņa K., VARAM)
   Plānošanas reģionu attīstības programma un tās tematiskais ietvars (Butņicka J., Eglītis A., VARAM)
   Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde (Cimdiņš R., RPR)
   Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde (Strazdiņa D., KPR)
   Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde (Kalniņa I., VPR)
   Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde (Vilmane D., ZPR)
   Latgales plānošanas reģiona pieredze teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē (Bernāne I., LPR)
   Kopsavilkums par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes pieejām (Šķiņķis P., RPR)

              

   

  MARTS, 2014

  14.martā Rīgas plānošanas reģions Rīgas pilsētas domē organizēja semināru, kura ietvaros notika diskusija par plānošanas reģiona lomu enerģētikas plānošanā.

  Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes ietvaros ir paredzēts iekļaut arī atsevišķas tematiskās rīcības programmas – „Enerģētika”, „Investīcijas un uzņēmējdarbība”, „Reģiona mārketings” un „Sadarbības projekti”. Rīcības programmu ieviešanas pasākumos plānots iesaistīt visas plānošanas reģiona pašvaldības, līdz ar to ir būtiski uzzināt un ņemt vērā pašvaldību pārstāvju viedokli un komentārus jau dokumentu izstrādes agrīnajā stadijā.

  Attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības programma „Enerģētika” ir veltīta ilgtspējīgas enerģētikas attīstībai Rīgas plānošanas reģionā. Kā viens no pasākumiem šajā rīcības programmā paredzēta arī Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrāde. Šobrīd sagatavota Enerģētikas rīcības plāna darba redakcija (materiāls "Rīgas plānošanas reģiona energoresursu analīze un ilgtspējīgas enerģētikas attīstības politikas rekomendācijas"), ko semināra dalībnieki tika aicināti komentēt. Būtiskākie semināra laikā sniegtie priekšlikumi saistāmi ar dokumenta papildināšanu, līdzās detalizētajai Rīgas pilsētas analīzei ietvert situācijas izvērtējumu par enerģētikas politikas īstenošanu visās Rīgas plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās. Semināra dalībnieki principiāli atbalstīja Rīgas plānošanas reģiona Enerģētikas rīcības plāna izstrādes nepieciešamību, bet ar nosacījumu, ka tajā būtu pārstāvētas visu pašvaldību intereses un ka tas kalpotu kā references dokuments finansējuma piesaistes pamatošanai pašvaldībās.   

  Prezentācijas un materiāli:
   Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde, galvenās nostādnes (R.Cimdiņš, P.Šķiņķis, RPR)
   Rīgas plānošanas reģiona enerģētikas rīcības plāns (I.Kreicmane, J.Miezeris, RPR)
   Attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības programma „Enerģētika”
   Rīgas plānošanas reģiona energoresursu analīze un ilgtspējīgas enerģētikas attīstības politikas rekomendācijas (RPR Enerģētikas rīcības plāna darba redakcija)

        

   

   

  MARTS, 2014

  5.-6.martā Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas speciālisti - L.Cimža un R.Cimdiņš - devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Lillehammeru, Norvēģijā. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās visu piecu Latvijas plānošanas reģionu pārstāvji un to organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Opplanes reģionālo pašvaldību (Oppland fylkeskommune), kas ir viens no projekta partneriem Norvēģijā.
  Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija iepazīties ar šodienas Norvēģijas teritorijas attīstības plānošanas sistēmu, tās izveides vēsturiskajiem aspektiem, īpaši pievēršot uzmanību reģionālā un vietējā līmeņa municipalitāšu sadarbības jautājumiem.

  Opplanes reģionālās pašvaldības teritorijā iekļaujas 26 vietējās pašvaldības, kas iedalītas 6 reģionos, kur viens no tiem ir arī Lillehammeras reģions. Opplanes reģionu mēdz dēvēt arī par „Norvēģijas sirdi” – jo tā ir vienīgā reģionālā pašvaldība, kas pilnībā iekļaujas Norvēģijas iekšzemē, nerobežojoties ne ar piekrasti, ne ar citu valsts teritoriju. Opplanes reģionālajā pašvaldībā dzīvo apmēram 185 tūkstoši iedzīvotāju.

  Vizītes laikā Latvijas delegācijai bija iespēja iepazīties gan ar Opplanes reģionālās pašvaldības, Lillehammeras reģiona un Granas (Gran) vietējās pašvaldības plānošanas speciālistiem, gan ar Opplanes reģionālās pašvaldības padomes politiķiem un diskutēt par izaicinājumiem attīstības plānošanā, pieejām nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa plānošanas procesa vadībā, sabiedrība iesaistes praksi teritorijas plānošanā. Salīdzinājumā ar Latvijas reģionālo plānošanu, Norvēģijā reģionālajā līmenī vislielākais akcents tiek likts uz tematisko ģenerālplānu (masterplan) izstrādi, kas kalpo kā vadlīnijas vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanai – piemēram, vadlīnijas jauniešu un bērnu interešu ievērošanai, sabiedrības veselības veicināšanai, tirdzniecības vietu integrēšanai ciemos un pilsētās.

  Pieredzes apmaiņas vizītes noslēgumā Latvijas delegācija tika iepazīstināta ar Lillehammeras pilsētu, raugoties no ziemas sporta veidu centra perspektīvas. 1994.gadā Lillehammerā notika XVII Ziemas olimpiskās spēles, kuru organizēšana deva būtisku pienesumu pilsētas tūrisma un ziemas sporta veidu infrastruktūras attīstībā, kā arī starptautiskās atpazīstamības veicināšanā. Tādēļ interesanti bija uzzināt, cik ilgtspējīgi Lillehammeras pilsēta un reģions izmanto un attīsta šos ieguvumus.

                  

   
   

  FEBRUĀRIS, 2014

  14.februārī Rīgas plānošanas reģions Rīgas pilsētas domē organizēja semināru, iepazīstinot pašvaldību attīstības plānošanas speciālistus ar reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu un konceptuālo ietvaru.
  Semināra pirmo daļu atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prezentācija par rekomendācijām un metodiskajām vadlīnijām reģiona attīstības satura veidošanai, pēc kuras visaktīvākās diskusijas turpinājās par reģiona pašvaldību stratēģiskajiem sadarbības projektiem uzņēmējdarbības atbalstam Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros un to atspoguļojumu reģiona attīstības dokumentos.  
  Semināra otrajā daļā dalībnieki tika aicināti darbam grupās, kuru laikā tika mēģināts definēt Rīgas plānošanas reģiona vīziju 2020. – 2030.gadam, norādot uz tiem elementiem, kas raksturotu reģiona specializāciju un vērtības. Darba grupu rezultātā tika radīts ietvars darbības programmām, kas būtu visu reģiona teritoriju aptverošas vai starpteritoriālas, stratēģiski nozīmīgas, attīstības gaitu būtiski ietekmējošas.
   
              

   

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi