Šodien ir pirmdiena,  18. decembris - Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 •                           

  Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas "Īstermiņa ekspertu fonds" apakšprojekts

  "ATBALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS METODOLOĢIJAS IZVEIDEI lATVIJĀ, RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONĀ - VĀCIJAS PIEREDZES APGŪŠANA KOMPOZĪTINDIKATORU IZVEDĒ UN PIELIETOŠANĀ"
  (Saīsināti: "Kompozītindikatoru izveide un pielietošana")

  Stauss: ieviešana pabeigta, notiek projekta rezultātu audits

  Vadošais partneris: Rīgas plānošanas reģions, Latvija
  Partneris: Saalekreisas rajona pašvaldība, Saksijas - Anhaltes pavalsts, Vācija

  Apakšprojekta ilgums: 9 mēneši

  Apakšprojekta ieviešanas laiks: 2009.gada 5.janvāris - 2009.gada 4.oktobris.

  Kopējais apakšprojekta budžets: 32560,91 LVL (vai 46330,00 EUR), t.sk., 

  • Norvēģijas grantu shēmas līdzfinansējums: 31875,00 EUR
  • Latvijas valsts līdzfinansējums: 5625,00 EUR
   KOPĀ: 81 % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām
    
  • Vadošā partnera, Rīgas plānošanas reģiona līdzfinansējums: 4415,00 EUR vai 9,5 % no kopējām apakšprojekta izmaksām
  • Partnera līdzfinansējums: 4415,00 EUR vai 9,5 % no kopējām projekta izmaksām
   KOPĀ: 19 % no apakšprojekta kopjām attiecināmām izmaksām.

  Projekta mērķis Pārņemt Vācijas pieredzi kompozītindikatoru veidošanā un to izmantošanā reģionālās attīstības novērtēšanai.Latvijā minētajā metodoloģiju jomā ir izstrādāts un lietots teritoriju attīstības indekss, kurš, lai gan labi pilda tam izvirzītos uzdevumus, nav universāli pielietojams visa veida analīzēm, piemēram, attīstības dinamikas analīzei, attīstības instrumentu pielietošanas ietekmes analīzei u.c. Latvijā tiek izstrādāta reģionālās attīstības uzraudzības sistēma, Rīgas plānošanas reģionā tiek izstrādāta attīstības un plānošanas uzraudzības sistēma. Tāpēc Latvijas plānošanas reģionu un pielietojamās pētniecības eksperti ir ieinteresēti padziļināti izvērtēt Vācijas pieredzi šādu metodoloģiju izstrādē un pielietošanā, jo Vācijā pēc atkalapvienošanās reģionālās attīstības novērtēšanas jautājumi ir bijuši gan ļoti aktuāli, gan veiksmīgi risināti. Savukārt, Vācijas pusei projekta mērķis ir nozīmīgs kā iespēja testēt savas izstrādātās metodikas citos apstākļos, tādējādi, kopdarbībā tās pilnveidojot.

  Aktivitāšu norises vieta:  gan Vācijā, gan Latvijā – Vācijas speciālisti gatavoja pētījuma metodoloģisko pamatojumu, Latvijas speciālisti gatavoja nepieciešamos datus un savus metodoloģiskos priekšlikumus, kuru saturu apspriests seminārā un savstarpēju speciālistu apmaiņas vizīšu laikā.
   
  Aktivitātes ietvēra: pētījuma metodoloģisko pamatojumu sagatavošanu (Vācija); kompozītindeksu (variantu) izstrādi (Vācija, Latvija); datu sagatavošanu (Latvija); kompozītindeksu (variantu) testēšanu (Vācija, Latvija); savstarpējas konsultāciju vizītes (Vācija, Latvija); darba semināru (Vācija); metodoloģisko rekomendāciju izstrādi; informatīvu semināru.

  Projekta rezultātā iegūts:

  • Vācijā pielietoto kompozītindeksu izstrādes un pielietošanas metodoloģijas apraksts,
  • indikatoru datu kopas: paskaidrojuma raksts, datu kopas,
  • ieteiktās indikatoru kopas, atbilstoši izstrādātajiem kompozītindikatoru variantiem: Biznesa potenciāla indekss,Cilvēkresursu indekss, Nabadzības indekss
  • kompozītindikatoru izmēģinājumu rezultāti
  • rekomendācijas Latvijas situācijai izstrādāto kompozītindikatoru pilnveidošanai, pielietošanas iespējām, citu indikatoru izstrādei.

  Apakšprojekta ietvaros sasniegtie rezultāti ir izmantojami un nepieciešami Rīgas plānošanas reģiona plānošanas speciālistu darbā, īpaši – attīstības dokumentu ieviešanas monitoringā, jaunu attīstības dokumentu izstrādē u.c. Rezultāti papildina ilgtspējīgas plānošanas sistēmu Rīgas plānošanas reģionā, kas tiek pilnveidota, atbilstoši sociālekonomiskajām norisēm reģionā un valstī. Par apakšprojekta rezultātiem interesi izrādījušas Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte, tādejādi radot priekšnoteikumus izglītības programmu pilnveidošanai, atbilstoši reālās dzīves nepieciešamībai.

  Papildus informāciju var uzzināt pie Rīgas plānošanas reģiona vecākās speciālistes Liesmas Grīnbergas, e-pasts liesma.grinberga@rpr.gov.lv, tālr. 6 7559823 vai interesēties klātienē  Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3.stāvs).

   

  INFORMĀCIJA PAR APAKŠPROJEKTA IEVIEŠANAS GAITU

  Septembra mēnesī

  • pēc semināra tika uzsākta projekta noslēguma dokumentācijas apstrāde, kā arī noslēguma pārskata par apakšprojekta ieviešanu sagatavošana, kas turpinājās arī oktobra mēnesī pēc faktiskā apakšprojekta ieviešanas perioda beigām 2009.gada 4.oktobrī. 
  • šā gada 17.semtembrī notika apakšprojeta noslēguma seminārs, kurā piedalījās nozares profesionāļi, t.sk., plānošanas reģionu, vietējo pašvaldību, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas u.c. institūciju plānošanas un attīstības speciālisti. Tika prezentētas 5 tēmas, atspoguļojot apakšprojekta ietvaros izstrādātos rezultātus, kā arī notika apaļā galda diskusijas, lai pārrunātu kompozītindikatoru pielietošanas pieredzi, priekšrocības, ko tie dod lēmumu pieņemšanā, kā arī situāciju Latvijā, kur pagaidām šāda prakse ir mazpazīstama un nav guvusi politisko lēmumu pieņēmēju interesi. Tāpat tika diskutēts par statistikas datu pieejamības problēmām un to ietekmi uz kompozītindikatoru pielietošanu un lēmumu pieņemšanu sistēmiskas attīstības nodrošināšanai. Pēc semināra neformālo sarunu laikā projekta partneru pārstāvji  pārrunāja starpinstitūciju sadarbības iespējas pēc projekta ieviešanas, veicamos pasākumus apakšprojekta rezultātu izstrādes un korekciju noslēgšanai utt. Semināra prezentācijas:
     - L.Grīnberga: prezentācija ""Support in development of methodology for evaluation of regional development in Latvia, Riga Planning Region - adoption of German experience in development and application of composite indicators". Implementation 05.01.2009.-17.09.2009."
     - A.Pužulis: prezentācija "Development of monitoring in Riga Planning Region: the situation and challenges"
     - J.Willing: prezentācija "German experience of elaboration of methodologies and composite indicators for evaluation of regional development"
     - J.Paiders: prezentācija "Construction of composite indicators and problems of data sets"
     - A.Fiedler: prezentācija "Recomendations and suggestions. Following development of the subproject"
     - P.Šķiņķis: prezentācija "Recomendations and suggestions. Search for the future development"

     

     

  • 17.septembrī apakšprojekta noslēguma semināra laikā tika noslēgta turpmākās sadarbības deklarācija starp Rīgas plānošanas reģionu, Sālkraisas rajonu un „Strukturālās politikas un Ekonomikas attīstības institūtu ISW” par turpmākās sadarbības nolūkiem.

  • 17.septembrī notiks projekta noslēguma seminārs, kura ietvaros projekta laikā iesaistītie eksperti prezentēs dažādas pieredzes, problēmas un risinājumus attīstības tempu novērtēšanā un plānošanā, lai nodrošinātu pamatotu informāciju lēmumu pieņemšanai pašvaldībās, plānošanas reģionos un citos līmeņos par turpmāko rīcību attīstības veicināšanai. Sīkāk http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?lid=615&id=20

    

  Augusta mēnesī, 6.augustā Hallē, Vācijā notika 3. ekspertu konsultāciju vizīte.Darba diskusiju gaitā tika pārrunāti sekojoši metodiskie jautājumi un panākta kopēja sapratne, kur galvenās nostādnes ir šādas: kompozītindikatoru izmantošanu lielā mērā ietekmē ārējie – attīstības politikas veidojošie apstākļi. Indikatoru struktūra cieši saistīta ar to pielitošanas vajadzībām un mērķiem, kā arī ar lietotāja lomu attīstības vadībā. Būtiska loma ir datu laika rindu pietiekamībai un datu atbilstība būtisko procesu raksturam. Lietderīgi ir izmantot Vācijas praksi rādītājus grupēt dažos 5-7 tematiskos – problēmu, jeb attīstības jomu blokos, izmantojot visus pieejamos un uz teritoriju attīstību attiecināmos statistikas datus, kuru kopskaits Vācijas gadījumā pārsniedz 50. Vācijā rādītāji tiek grupēti 6 lielos blokos: Demogrāfija, Ekonomika, Infrastruktūra un transports, Vide un lauksaimniecība, Sabiedrība un izglītība, Publiskās finanses. Latvijas gadījumā nepieciešams pēc līdzīga principa izvēlēies un definēt attīstības politikas un datu grupēšanas jomas.

  Darba semināra noslēguma daļā notika vienošanās par galveniem darba virzieniem un uzdevumiem, to sadalījumu līdz nākamajam noslēguma semināram Latvijā, t.sk.,vācu eksperti pilnveidos metodoloģisko ziņojumu un savu pieredzes apkopojumu par indikatoru un monitoringa sistēmu, Vācijas puse sagatavos un nosūtīs kompozītindikatoru darba variantus, bet Latvijas puses eksperti veiks Vācijas puses kompozītindikatoru darba varianta novērtējumu,sagatavos ziņojumu par kompozītindikatoru aprēķina variantu pārbaudi.
   
  Jūlija mēnesī
  • Uzsākta statistikas datu savākšana un apkopošana, lai jūlija beigās varētu uzsākt izstrādāto kopozītindikatoru testēšanu - darbības rezultātus un to atbilstību Rīgas plānošanas reģiona vajadzībām plānošanas un attīstības monitoringa jomā.
  • Norit apakšprojekta noslēguma semināra laiku un darba kārtības sagatavošanas process. Plānots, ka noslēguma seminārs, kurā tiks aicināti plānošanas speciālisti gan no pašvaldībām un plānošanas reģioniem, gan arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, notiks Rīgā 17.septembrī.
  • Norit aktīvs darbs pie 3.konsultāciju vizītes, kura notiks Hallē, Vācijā 06.08.2009., sagatavošanas - sastādīta darba kārtība, tiek gatavoti materili diskusijām un praktiskajam darbam vizītes laikā. Plānots, ka no Latvijas puses vizītē piedalīsies trīs personas - eksperti J.Paiders, P.Šķiņķis un apakšprojekta vadītāja L.Grīnberga.  
  • Pirmajos 6 ieviešanas mēnešos projekts ieviests par 61%. Līdz apakšprojekta noslēgumam atlikuši trīs mēneši - līdz 04.10.2009.
  • Sagatavota un iesniegta Valsts reģionālās attīstības aģentūrai izvērtēšanai atskaite par apakšprojekta ieviešanas gaitu 2.ceturknī, jeb aprīlī, maijā, jūnijā.

  Jūnija mēnesī norisinājās aktīvs darbs pie kompozītindeksu izstrādes, balstoties uz jau iepriekš apakšprojekta ietvaros izstrādāto Metodoloģisko pētījumu, kurā apkopota informācija gan par kompozītindikatoru izveides principiem, gan pielietošanas iespējām, ņemot vērā Latvijas apstākļus un Vadošā partnera norādījumus. Darbs pie izstrādes joprojām turpinās, plānots, ka kompozītindikatoru varianti būs gatavi līdz jūlija beigām.

  10.06.2009. apakšprojekts tika prezentēts Norvēģijas vēstniecības un Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētajā konferencē "Mazs projekts Lielai idejai". Interesenti tika iepazīstināti ne vien ar projekta mērķiem un veicamajiem darbiem, bet arī organizatoriskajām problēmām, ar kurām ieviesējiem nācies saskarties, uzsākot apakšprojekta ieviešanu. Iespējams, minētie piemēri dos iespēju citiem apakšprojektu ieviesējiem izvairīties no iespējamām kļūdām.

  Maija mēnesī, 14.05.2009. Merseburgas Inovāciju un tehnoloģiju centra telpās notika 2. ekspertu konsultāciju vizīte. Tajā piedalījās Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji, Latvijas un Vācijas puses eksperti, kā arī speciālisti no Sālekraisas rajona pašvaldības, Merseburgas Inovāciju un tehnoloģiju centra u.c. Vizītes laikā dalībnieki diskutēja par metodoloģas saturu, precizējot rezultātu, kādu vēlas sasniegt Latvijas puses pārstāvji, analizējot, kādi attīstību raksturojošie dati ir pieejami Latvijā laika periodā līdz 2009.gadam un kādi būs pieejami vēlākā laika periodā. Tādejādi dalībnieki vienojās turpināt darbu pie metodoloģijas korekcijām, paralēli uzsākot darbu pie kompozītindikatoru izstrādes, ņemot vērā statistikas datu pieejamību Latvijā. Vācijas eksperti apņēmušies izstrādāt tādus kompozitindikatorus, kuru pielietojamība būtu iespējami elastīga, t.i., atkarībā no datu pieejamības par noteiktu teritoriju noteiktā laika periodā kompozītindikatori būs papildināmi ar papildus datiem, vai maināmi, atkarībā no vēlamā rezultāta, ko lietotājs vēlas noskaidrot, izmantojot apakšproejktā izstrādāto metodoloģiju.

  Vizītes ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Merseburgas Inovāciju un tehnoloģiju centra darbību, laboratorijām, kā arī mazo vidējo uzņēmumu atbalsta mehānismiem. Vienlaikus tika pārrunātas Rīgas plānošanas reģiona un Saalekraisas rajona pašvaldības sadarbības iespējas, turpinot darbu pie attīstības novērtēšanas metožu pilnveides, kā arī citiem projektiem.

           

  Aprīļa mēnesis galvenokārt tika veltīts metodoloģiskās pētījuma izstrādei (Vācijas partneru uzdevums) un tā analīzei un saskaņošanai no Latvijas partneru puses. Galvenais metodoloģijas uzdevums - noteikt kāda veida kompozītindikatori nepieciešami un kā tos iespējams izmantot Latvijas situācijā, lai sniegtu iespējas novērtēt attīstību Latvijas teritorijā. Darba gaitā tika konstatēts, ka Vācijas pieredze nav tiešā veidā pārņemama, jo tā tiek izmatota no Latvijas atšķirīgu attīstības problēmu analīzei. Atšķiras arī datu pieejamības līmeņi abās valstīs kompozītindikatoru izmatošanai attīstības tempu un tendenču novērtēšanā.

  Marta mēnesī , atbilstoši lēmumiem, kas tika pieņemti ekspertu un konsultantu darba vizītes ietvaros, tika uzsākts darbs pie metodoloģiskā pētījuma izstrādes. Konsultāciju vizītes laikā tika noskaidrotas partneru zināšanu loks un nododamās pieredzes apmēri apakšprojekta ietvaros, tika panākta vienošanās par metodoloģijas saturu un uzsākta tās izstrāde.  

  10.03.2009. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas telpās notika Latvijas un Vācijas ekspertu darba vizīte, kurā piedalās arī projekta vadības grupas locekļi, partneru institūciju pārstāvji, konsultanti un citi interesenti. Vizītes ietvaros 

  • tika sniegta informācija par projekta partneriem, to darbības jomu, pieredzi apakšprojekta tematikā, 
  • partneri tika savstarpēji iepazīstināti ar situāciju Latvijā un Vācijā attiecībā uz attīstības tempu un virzienu novērtēšanas metodēm, to priekšrocībām un trūkumiem, 
  • notika diskusija par veicamajiem darbiem apakšprojekta ietvaros, veicamo pētījumu tehniskajām detaļām u.c. 

     

  Februāra mēnesī:

  • turpinās darbs pie partnerības līguma saskaņošanas un koriģēšnas,
  • turpinās darbs pie likumdošanas izmaiņu piemērošanas apakšprojektam,
  • notiek ekspertu vizītes darba kārtības saskaņošana, darbs pie prezentāciju sagatavošanas un citu organizatorisko jautājumu risināšanas.

  Janvāra mēnesī: tiek veikta partnerības līguma sagatavošana, tulkošana, saskaņošana ar Vācijas partneri; tiek veiktas izmaiņas apakšprojekta budžetā sakarā ar PVN likmes maiņu, kā arī likuma par valsts un pašvaldību amatpersonu atalgojumu 2009.gadā normu piemērošanu apakšprojektam. Uzsākts darbs pie apakšprojekta 1 aktivitātes ieviešanas - ekspertu vizītes organizēšanas.

  08.01.2009. Notiek pirmā projekta vadības grupas sanāksme, kurā piedalās arī Latvijas puses eksperti un konsultanti, lai pārrunātu projekta aktivitātes, to ieviešanas pasākumus, pienākumu sadali ekspertu starpā utt.

  06.01.2009. Notiek pirmā projekta vadības grupas sanāksme, pienākumu sadale projekta ietvaros.

  05.01.2009.Uzsākta projekta ieviešana. Tās ietvaros:

  • partnerības līguma sagatavošana un tulkošana,
  • līgumu ar projektā nodarbinātajiem speciālistiem sagatavošana, saskaņošana,
  • līgumu ar Latvijas puses ekspertiem  sagatavošana un saskaņošana,
  • komunikācija ar Vācijas partneri par apakšprojekta ieviešanas nosacījumiem,
  • u.c.

   

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi