Šodien ir pirmdiena,  18. decembris - Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 • RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA TELPISKAIS PLĀNOJUMS 2005.-2025.gadam

  Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums ir apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē 2007.gada 2. februārī. Tas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.Telpiskā plānojuma izstrādes mērķis ir telpiskā redzējuma izveide reģiona attīstības stratēģijā nosprausto ekonomisko un sociālo mērķu īstenošanai, kas tiek skatīti teritoriālā (telpiskā) griezumā.

  Plānojums sastāv no Esošās situācijas raksturojuma, attīstības telpiskās perspektīvas, teritorijas plānošanas vadlīnijām un pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi. 

  Reģiona teritorija (telpa) tiek skatīta atsevišķi akcentējot apdzīvojumu, infrastruktūru, lauku vidi. Šie ir galvenie komponenti, kas veido un ietekmē teritorijas attīstību. Ir izvēlēti trīs prioritāri telpiskās struktūras pilnveidošanas virzieni:

  • saliedēts un policentrisks apdzīvojums;
  • augstas kvalitātes infrastruktūra un satiksme;
  • dinamiski lauku areāli un kvalitatīva vide.

  Plānojuma ieviešana notiek balstoties uz rīcībām un vadlīnijām atsevisķu telpu plānošanā, kas jāņem vērā valsts institūcijām un pašvaldībām.

  Par Plānojuma ieviešanu un uzraudzību ir atbildīgs Rīgas plānošanas reģions.

  Saskaņā ar "Teritorijas plānošanas likumu" sākot ar 2009.gada 1.augustu rajonu pašvaldību teritorijas plānojumi ir nodoti plānošanas reģionam, lai nodrošinātu rajonu plānojumos ietvertās informācijas izmantošanu turpmākās plānošanas procesā. Rajonu teritorijas plānojumi ir iekļauti plānošanas reģiona teritorijas plānojumā pielikuma veidā.

  Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu

  Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 1. daļa. Esošā situācija

  Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 2. daļa. Perspektīva

  Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 3. daļa. Teritorijas plānojuma vadlīnijas

  Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 1. daļa. Esošā situācija. Pielikums. Dati esošās situācijas analīzei  

  KARTES UN SHĒMAS

  Administratīvais iedalījums

  Rīgas reģions Baltijas jūras reģionā

  Rīgas reģions Eiropā

  Apdzīvojuma blīvums (2004.g.01.01.)

  Apdzīvojuma blīvums pilsētu grupas pašvaldībās (2004.g.01.01.)

  Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas (no 1999.g.01.01. līdz 2004.g.01.01.)

  Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pilsētu grupas pašvaldībās (no 1999.g.01.01. līdz 2004.g.01.01.)

  Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas (2003.g.)

  Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pilsētu grupas pašvaldībās (2003.g.)

  Demogrāfiskā slodze (2004.g.)

  Demogrāfiskā slodze pilsētu grupas pašvaldībās (2004.g.01.01.)

  Apdzīvotās vietas

  Apdzīvojuma pašreizējā telpiskā struktūra

  Rīgas pilsētas funkcionālais reģions. Rīgas aglomerācija

  Apdzīvojuma pašreizējā telpiskā struktūra

  Transporta infrastruktūra

  Pašreizējais vietējo pasažieru vilcienu maršrutu tīkls

  Vietējo pasažieru vilcienu kustības intensitāte

  Rajona administratīvā centra sasniedzamība no pašvaldības administratīvā centra, braucot ar maršruta autobusu

  Rajona administratīvā centra sasniedzamība no pašvaldības administratīvā centra, braucot ar vieglo automašīnu

  Rīgas centra sasniedzamība no pašvaldības administratīvā centra, braucot ar maršruta autobusu

  Rīgas centra sasniedzamība no pašvaldības administratīvā centra, braucot ar vieglo automašīnu

  Pašreizējās transporta infrastruktūras telpiskā struktūra

  Tehniskā infrastruktūra

  Paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objekti un teritorijas, paaugstināta ugunsbīstamības riska teritorijas

  Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

  Zemes kvalitātes vidējais novērtējums lauku teritorijās

  Nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju areāli (2005.g.)

  Lauksaimnieciskajā ražošanā neizmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme

  Meži un krūmāji

  Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemju transformācija (2003.g.)

  Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

  Tūrisma un rekreācijas infrastruktūra

  Paaugstinātas ūdens erozijas, applūšanas un pazemes ūdeņu piesārņojuma un izsīkšanas riska teritorijas

  Pašreizējā lauku telpas telpiskā struktūra

  Pakalpojumu centri

  Svārstmigrācija (2004.g.)

  Nodarbinātības areāli un centri

  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi no Rīgas (2003.g.)

  Teritorijas attīstības intensitāte un daudzveidība

  Rīgas reģions Eiropas metropoļu reģionu tīklā

  Apdzīvojuma perspektīvā telpiskā struktūra

  Transporta perspektīvā infrastruktūra

  Perspektīvie velomaršruti

  Perspektīvais vietējo pasažieru vilcienu maršrutu tīkls, iespējamās "Rail Baltica" trases 

  Lauku telpas perspektīvā telpiskā struktūra

  Telpiskās struktūras perspektīva

  Attīstāmās teritorijas

  Starpreģionālās vērtības un attīstības intereses

  Apdzīvojuma un lauku telpas perspektīvā telpiskā struktūra

   

  PIELIKUMI - RAJONU TERITORIJAS PLĀNOJUMI

  LIMBAŽU RAJONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006.-2018.gadam

  Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu

  Limbažu rajona teritorijas izmantošanas noteikumi

  Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (karte) 

  OGRES RAJONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2009.-2021.gadam

  Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu

  Paskaidrojuma raksts

               1.karte. Administratīvais iedalījums

               2.karte. Reljefs un dabas apvidi

               3.karte. Zemes un lauksaimniecības zemju īpatsvars pašvaldībās

               4.karte. Aizsargājamās teritorijas un kultūrvēsturiskais mantojums

               5.karte. Riska teritoriju, objektu un ietekmes zonu izvietojums

               6.karte. Transporta infrastruktūra

               7.karte. Tehniskā infrastruktūra

               8.karte. Kopīgo interešu teritorijas

               9.karte. Plānotā apdzīvojuma struktūra

               10.karte. Plānotā transporta infrastruktūra

               11.karte. Plānotā sabiedriskā transporta shēma

               12.karte. Plānotā telpiskā struktūra

  Grafiskā daļa:

                Pašreizējā izmantošana

                Plānotā (atļautā) izmantošana

  Teritorijas izmantošanas noteikumi

  Vides pārskats

  RĪGAS RAJONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008.-2020.gadam

  Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu

  1.daļa. Paskaidrojuma raksts:

               Rajona teritorijas esošā izmantošana

               Rajona teritorijas attīstības perspektīva

               1.attēls. Administratīvais iedalījums

               2.attēls. Fizioģeogrāfiskā karte

               3.attēls. Derīgo izrakteņu atradnes

               4.attēls. Aizsargājamās dabas teritorijas

               5.attēls. Kultūras pieminekļi

               6.attēls. Vides riska teritorijas

               7.attēls. Apdzīvojuma struktūra

               8.attēls. Izstrādātie detālplānojumi

               9.attēls. Sociālā infrastruktūra

               10.attēls. Atvērtā telpa

               11.attēls. Tūrisms

               12.attēls. Autoceļu struktūra

               13.attēls. Dzelzceļa struktūra

               14.attēls. Sabiedriskā autotransporta struktūra

               15.attēls. Tehniskā infrastruktūra

               16.attēls. Kopējo interešu teritorijas

               17.attēls. Transporta attīstības struktūra

               Pielikumi

  2.daļa.Rajona teritorijas izmantošanas noteikumi

  3.daļa. Grafiskā daļa:

                Esošā situācija

                Perspektīva

  4.daļa. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

  5.daļa. Vides pārskats

  6.daļa.Civilā aizsardzība. Paaugstināta riska un bīstamie objekti

  TUKUMA RAJONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007.-2019.gadam

  Paskaidrojuma raksts

  Pašreizējā teritorijas izmantošana (karte)

  Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (karte)

  Aizsargjoslas (karte)

  Teritorijas izmantošanas noteikumi

  Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

  Pielikumi

  Vides pārskats

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi