Šodien ir ,  22. janvāris - Austris
Janvāris, 2017  
P O T C Pk S Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
AIZVĒRT

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA TELPISKAIS PLĀNOJUMS 2005.-2025.gadam

Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums ir apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē 2007.gada 2. februārī. Tas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.Telpiskā plānojuma izstrādes mērķis ir telpiskā redzējuma izveide reģiona attīstības stratēģijā nosprausto ekonomisko un sociālo mērķu īstenošanai, kas tiek skatīti teritoriālā (telpiskā) griezumā.

Plānojums sastāv no Esošās situācijas raksturojuma, attīstības telpiskās perspektīvas, teritorijas plānošanas vadlīnijām un pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi. 

Reģiona teritorija (telpa) tiek skatīta atsevišķi akcentējot apdzīvojumu, infrastruktūru, lauku vidi. Šie ir galvenie komponenti, kas veido un ietekmē teritorijas attīstību. Ir izvēlēti trīs prioritāri telpiskās struktūras pilnveidošanas virzieni:

 • saliedēts un policentrisks apdzīvojums;
 • augstas kvalitātes infrastruktūra un satiksme;
 • dinamiski lauku areāli un kvalitatīva vide.

Plānojuma ieviešana notiek balstoties uz rīcībām un vadlīnijām atsevisķu telpu plānošanā, kas jāņem vērā valsts institūcijām un pašvaldībām.

Par Plānojuma ieviešanu un uzraudzību ir atbildīgs Rīgas plānošanas reģions.

Saskaņā ar "Teritorijas plānošanas likumu" sākot ar 2009.gada 1.augustu rajonu pašvaldību teritorijas plānojumi ir nodoti plānošanas reģionam, lai nodrošinātu rajonu plānojumos ietvertās informācijas izmantošanu turpmākās plānošanas procesā. Rajonu teritorijas plānojumi ir iekļauti plānošanas reģiona teritorijas plānojumā pielikuma veidā.

Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 1. daļa. Esošā situācija

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 2. daļa. Perspektīva

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 3. daļa. Teritorijas plānojuma vadlīnijas

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 1. daļa. Esošā situācija. Pielikums. Dati esošās situācijas analīzei  

KARTES UN SHĒMAS

Administratīvais iedalījums

Rīgas reģions Baltijas jūras reģionā

Rīgas reģions Eiropā

Apdzīvojuma blīvums (2004.g.01.01.)

Apdzīvojuma blīvums pilsētu grupas pašvaldībās (2004.g.01.01.)

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas (no 1999.g.01.01. līdz 2004.g.01.01.)

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pilsētu grupas pašvaldībās (no 1999.g.01.01. līdz 2004.g.01.01.)

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas (2003.g.)

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pilsētu grupas pašvaldībās (2003.g.)

Demogrāfiskā slodze (2004.g.)

Demogrāfiskā slodze pilsētu grupas pašvaldībās (2004.g.01.01.)

Apdzīvotās vietas

Apdzīvojuma pašreizējā telpiskā struktūra

Rīgas pilsētas funkcionālais reģions. Rīgas aglomerācija

Apdzīvojuma pašreizējā telpiskā struktūra

Transporta infrastruktūra

Pašreizējais vietējo pasažieru vilcienu maršrutu tīkls

Vietējo pasažieru vilcienu kustības intensitāte

Rajona administratīvā centra sasniedzamība no pašvaldības administratīvā centra, braucot ar maršruta autobusu

Rajona administratīvā centra sasniedzamība no pašvaldības administratīvā centra, braucot ar vieglo automašīnu

Rīgas centra sasniedzamība no pašvaldības administratīvā centra, braucot ar maršruta autobusu

Rīgas centra sasniedzamība no pašvaldības administratīvā centra, braucot ar vieglo automašīnu

Pašreizējās transporta infrastruktūras telpiskā struktūra

Tehniskā infrastruktūra

Paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objekti un teritorijas, paaugstināta ugunsbīstamības riska teritorijas

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Zemes kvalitātes vidējais novērtējums lauku teritorijās

Nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju areāli (2005.g.)

Lauksaimnieciskajā ražošanā neizmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Meži un krūmāji

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemju transformācija (2003.g.)

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūra

Paaugstinātas ūdens erozijas, applūšanas un pazemes ūdeņu piesārņojuma un izsīkšanas riska teritorijas

Pašreizējā lauku telpas telpiskā struktūra

Pakalpojumu centri

Svārstmigrācija (2004.g.)

Nodarbinātības areāli un centri

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi no Rīgas (2003.g.)

Teritorijas attīstības intensitāte un daudzveidība

Rīgas reģions Eiropas metropoļu reģionu tīklā

Apdzīvojuma perspektīvā telpiskā struktūra

Transporta perspektīvā infrastruktūra

Perspektīvie velomaršruti

Perspektīvais vietējo pasažieru vilcienu maršrutu tīkls, iespējamās "Rail Baltica" trases 

Lauku telpas perspektīvā telpiskā struktūra

Telpiskās struktūras perspektīva

Attīstāmās teritorijas

Starpreģionālās vērtības un attīstības intereses

Apdzīvojuma un lauku telpas perspektīvā telpiskā struktūra

 

PIELIKUMI - RAJONU TERITORIJAS PLĀNOJUMI

LIMBAŽU RAJONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006.-2018.gadam

Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Limbažu rajona teritorijas izmantošanas noteikumi

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (karte) 

OGRES RAJONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2009.-2021.gadam

Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Paskaidrojuma raksts

             1.karte. Administratīvais iedalījums

             2.karte. Reljefs un dabas apvidi

             3.karte. Zemes un lauksaimniecības zemju īpatsvars pašvaldībās

             4.karte. Aizsargājamās teritorijas un kultūrvēsturiskais mantojums

             5.karte. Riska teritoriju, objektu un ietekmes zonu izvietojums

             6.karte. Transporta infrastruktūra

             7.karte. Tehniskā infrastruktūra

             8.karte. Kopīgo interešu teritorijas

             9.karte. Plānotā apdzīvojuma struktūra

             10.karte. Plānotā transporta infrastruktūra

             11.karte. Plānotā sabiedriskā transporta shēma

             12.karte. Plānotā telpiskā struktūra

Grafiskā daļa:

              Pašreizējā izmantošana

              Plānotā (atļautā) izmantošana

Teritorijas izmantošanas noteikumi

Vides pārskats

RĪGAS RAJONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008.-2020.gadam

Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu

1.daļa. Paskaidrojuma raksts:

             Rajona teritorijas esošā izmantošana

             Rajona teritorijas attīstības perspektīva

             1.attēls. Administratīvais iedalījums

             2.attēls. Fizioģeogrāfiskā karte

             3.attēls. Derīgo izrakteņu atradnes

             4.attēls. Aizsargājamās dabas teritorijas

             5.attēls. Kultūras pieminekļi

             6.attēls. Vides riska teritorijas

             7.attēls. Apdzīvojuma struktūra

             8.attēls. Izstrādātie detālplānojumi

             9.attēls. Sociālā infrastruktūra

             10.attēls. Atvērtā telpa

             11.attēls. Tūrisms

             12.attēls. Autoceļu struktūra

             13.attēls. Dzelzceļa struktūra

             14.attēls. Sabiedriskā autotransporta struktūra

             15.attēls. Tehniskā infrastruktūra

             16.attēls. Kopējo interešu teritorijas

             17.attēls. Transporta attīstības struktūra

             Pielikumi

2.daļa.Rajona teritorijas izmantošanas noteikumi

3.daļa. Grafiskā daļa:

              Esošā situācija

              Perspektīva

4.daļa. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

5.daļa. Vides pārskats

6.daļa.Civilā aizsardzība. Paaugstināta riska un bīstamie objekti

TUKUMA RAJONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007.-2019.gadam

Paskaidrojuma raksts

Pašreizējā teritorijas izmantošana (karte)

Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (karte)

Aizsargjoslas (karte)

Teritorijas izmantošanas noteikumi

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Pielikumi

Vides pārskats

 
 
 
 
 
RPR projektu datu bāze  
 
 
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 •  
   
  Jaunumi uz e-pastu

  Jautā administrācijai!
   
   
   
   
   
   
   
  Noderīgas saites
   
   
   
   
  Kopā portālu apmeklējuši
  6405 viesi
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi